Produktsymboler

På vores produktemballage bruges forskellige symboler til hurtigt og overskueligt at formidle vigtige informationer om produktets indhold og anvendelse. Alle standardsymboler for medicinsk udstyr er i overensstemmelse med ISO 15223-1:2021.

Herunder ses symbolerne på vores emballage og deres beskrivelser. Beskrivelserne er oversat fra engelsk.

Symboler og deres betydning:

Artikelnummer. Angiver producentens katalognummer, så det medicinske udstyr kan identificeres

Batchkode. Angiver producentens batchkode, så batchen eller parti kan identificeres.

Unik udstyrsidentifikation (UDI / Unique device identifier). Muliggør entydig identifikation af specifikt udstyr på markedet.

Sidste anvendelsesdato / Udløbsdato. Angiver den dato, hvorefter det medicinske udstyr ikke må bruges.

Strålesteriliseret. Angiver medicinsk udstyr, der er blevet steriliseret via bestråling.

Steriliseret med anvendelse af aseptiske teknikker. Angiver medicinsk udstyr, der er fremstillet under anvendelse af godkendte aseptiske teknikker.

Indeholder eller tilstedeværelse af naturligt gummilatex. Angiver tilstedeværelse af tørt naturligt gummi eller naturligt gummilatex som konstruktionsmateriale enten i det medicinske udstyr eller det medicinske udstyrs emballage.

Indeholder ikke/ Ingen naturgummilatex tilstede.

Latex i emballagelimen. Angiver, at indpakningspapiret, som plasteret er i, er forseglet med lim, der indeholder latex.

Må ikke anvendes, hvis emballagen er beskadiget, og læs brugsanvisningen. Angiver, at et medicinsk udstyr ikke må anvendes, hvis emballagen er beskadiget eller åbnet, og at brugeren skal læse brugsanvisningen for yderligere oplysninger.

Temperaturbegrænsning. Angiver de temperaturgrænser, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.

Maks. temperatur. Angiver den øvre temperaturgrænse, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.

Min. temperatur.  Angiver den laveste temperaturgrænse, som det medicinske udstyr sikkert kan udsættes for.

Opbevares tørt. Angiver medicinsk udstyr, der skal beskyttes mod fugt.

Conformité Europe. Angiver teknisk konformitet inden for EU

Medicinsk udstyr. Angiver, at genstanden er medicinsk udstyr.

Må ikke genbruges. Angiver medicinsk udstyr, der kun er beregnet til éngangsbrug.

Klippes af i den ønskede længde.

Fabrikant. Angiver fabrikanten af det medicinske udstyr.

Fremstillingsdato. Angiver den dato, da det medicinske udstyr blev fremstillet

Produktionsland. Identificerer produkters produktionsland.

Websted med patientinformationer. Angiver et websted, hvor en patient kan få flere informationer om det medicinske produkt.

Informationer på salvequick.com

Information

Importør. Angiver den enhed, der importerer det medicinske udstyr lokalt

Distributør Angiver den enhed, der distribuerer det medicinske udstyr lokalt.

Indeholder farlige stoffer. Angiver medicinsk udstyr, der indeholder stoffer, der
kan være kræftfremkaldende, mutagene, reprotoksiske (CMR) eller stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

Oversættelse. Angiver, at de originale informationer om det medicinske udstyr har været igennem en oversættelse, som supplerer eller erstatter de oprindelige information.

Ompakning. Angiver, at der er sket en ændring af det medicinske udstyrs oprindelige emballagestruktur.

Kontaktoplysninger – telefonnummer

Enkelt sterilt barrieresystem. Angiver et enkelt sterilt barrieresystem.

e-mærkning. Nominel værdi (volumen eller vægt)

Begrænsede mængder. Farligt gods, der er pakket i overensstemmelse med undtagelser for begrænsede mængder.

Omvendt epsilon. Aerosoldispenser opfylder kravene i 75/324/EØF.

Batchnummer og udløbsdato trykt på dåsens bund

Kantvolumen: (Kantfyldt kapacitet, samlet kapacitet, for dåser med 100 ml eller mere. Antallet afhænger af dåsens volumen)

Forsigtig. Angiver, at forsigtighed er nødvendigt, når udstyret betjenes eller styres tæt på det sted, hvor symbolet sidder, eller at den aktuelle situation kræver operatørens opmærksomhed eller handling, så uønskede konsekvenser undgås.

Læs brugsanvisningen eller den elektrosniske brugsanvisning. Angiver at brugeren skal læse brugsanvisningen.

Produktet indeholder 40 % salicylsyre.

Gentag efter 24 timer

Rens såret

Sæt plasteret på over såret

Fjern plasteret efter 24 timer

Fjern plasterets beskyttende papir (mærket 1)

Sæt plasteret på

Fjern det beskyttende plastiklag (mærket 2)

Fjern det beskyttende plastiklag (mærket 2)

Genbrugssymboler og deres betydninger:

Green dot. Angiver, at emballageproducenten har bidraget økonomisk til et nationalt system til emballagegenvinding.

Plantebaseret materiale Plantebaserede materialer der kommer helt eller delvist fra planter eller andre vedvarende landbrugs-, akvatiske eller skovbrugskilder.

Biobaseret materiale. Biobaserede materialer er helt eller delvist af biologisk oprindelse.

Genanvendelig

Genbrugsindhold (i den anførte procentmængde)

Triman – fransk symbol. Angiver bortskaffelsesmetoden.

  Bortskaf med husholdningsaffaldet/restaffald. (Potentielt smittefarligt materiale. Må ikke sorteres til genbrug.)

Plasterindpakningen er lavet af pap

  Kassen er lavet  af pap

  Bortskaf produktet med husholdningsaffaldet/restaffald. (Potentielt smittefarligt materiale. Må ikke sorteres til genbrug.)

  Bortskaf med husholdningsaffaldet/restaffald. (Potentielt smittefarligt materiale. Må ikke sorteres til genbrug.)

Bakken er lavet af polyethylenterephthalat (PET)

Folderen er lavet af papir

Tapedispenseren er lavet af polystyren

Tapedispenseren er lavet af polystyren

Kernen/spolen er lavet  af polypropylen

Kernen/spolen er lavet af polystyren

Spraydåsen er lavet af plast/diverse metaller

Æsken er lavet af bølgepap. 90 % genbrugsindhold. Genanvendelig / Kan genbruges

Posen er lavet af lavdensitetspolyethylen (LDPE)

Bakken er lavet af pap

Kassen er lavet af bølgepap

Kassen er lavet af pap

Kassen er genanvendelig

Bortskaf produktet med husholdningsaffaldet/restaffald. (Potentielt smittefarligt materiale. Må ikke sorteres til genbrug.)

Lommen/posen er lavet af kompositmateriale (blanding af papir, plast og aluminium)

Plasteræsken er genanvendelig

Kassen er lavet af pap

Etui er lavet af lavdensitetspolyethylen (LDPE)